Friday, August 12, 2016

จีนประกาศแล้ว กฎเหล็ก 9 ข้อ ห้ามทัวร์จีนทำระหว่างเที่ยว ฝ่าฝืนแบนออกนอกประเทศ 10 ปี!

จีนประกาศแล้ว กฎเหล็ก 9 ข้อ ห้ามทัวร์จีนทำระหว่างเที่ยว ฝ่าฝืนแบนออกนอกประเทศ 10 ปี!


1. ห้ามกระทำการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยุ่งเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างอยู่บนอากาศยาน หรือยานพาหนะสาธารณะอื่นๆ เช่น เปิดประตูฉุกเฉินบนเครื่องบิน

2. ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ

3. ลบหลู่ดูหมิ่นวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ

4. ทำลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น การแกะสลักชื่อของตนลงบนผนัง หรือวัตถุโบราณอื่นๆ

5. ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน การค้าประเวณี และยาเสพติด

6. มีพฤติกรรมคุกคาม เป็นภัยต่อสาธารณะ ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน

7. ทำลายธรรมชาติ ระบบนิเวศ กระทำการคุกคามต่อความปลอดภัยของสัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ เช่น เก็บปะการัง ปลาทะเลใส่ถุงพลาสติก

8. แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความต่ำทราม งมงาย

9. กระทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อประเทศชาติ เช่น ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...