Sunday, March 20, 2016

แถลงการณ์องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

แถลงการณ์องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน ขณะนี้ประเทศไทยของเราได้คืนสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้วอีกครั้งหนึ่ง ระบอบทหารที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้กำลังอย่างผิดกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน จาก รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอุกอาจ โดยปฏิบัติไม่ต่างจากโจรที่เข้าปล้นทรัพย์ ต่างแต่ว่าทรัพย์นี้คืออำนาจอธิปไตย และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ การกระทำครั้งนี้จึง ถือว่าละเมิดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม หลักประชาธิปไตย และยังทำลายย่ำยีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นับเป็นอาชญากรรมอัน ใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทย การโฆษณาว่า พวกเขาต้องกระทำการยึดอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคำสัญญาว่าจะคืนความเป็นปกติสุขให้กับสังคมไทย แท้จริง แล้วก็คือ การโกหกหลอกลวงขนานใหญ่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นปิศาจอสุรกายเป็นเทวดาอารักษ์ จนท้ายที่สุดก็ หวังให้เห็นว่า ระบอบเผด็จการดีกว่าระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นำเผด็จการของโลกและของไทยพยายามปลูกฝัง แต่ ประสบความล้มเหลวเรื่อยมา ประชาชนไทยผู้ตาสว่าง ที่ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และยอมรับในวิวัฒนาการทางสังคม จึงต้อง ประกาศปฏิเสธอำนาจของคณะรัฐประหาร ตลอดจนผลพวงใดๆ ของการรัฐประหารในครั้งนี้โดยสิ้นเชิง คณะ คสช. ที่ร่วมมือกับ เผด็จการซ่อนรูปอื่นๆ ในเประเทศไทยขณะนี้ ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนำพาประเทศไปสู่ สันติสุขและความปรองดองได้เลย เพราะพวกเขานั่นเองที่ได้ร่วมกันสมคบคิดและวางแผนก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศ และลักลอบ สนับสนุนขบวนการโค่นล้มทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้น เพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลว วงจรประชาธิปไตย หยุดชะงัก และใช้ผลพวงที่พวกเขาได้วางแผนกระทำมาตลอด เป็นเงื่อนไขประกาศการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน การกระทำของ คณะรัฐประหารและเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอาชญากรรม ที่ได้สร้างความแปดเปื้อนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย เราขอ ประณามการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จนประเทศไทยขณะนี้ได้ กลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว แม้ในอนาคตอันใกล้คณะทหารจะถ่ายโอนอำนาจไปสู่หุ่นเชิดในรูปแบบใดๆ ก็ตาม แต่กลไกที่ ทำลายความก้าวหน้าของประเทศชาติ และวงจรอุบาทว์นี้ก็ยังคงกดทับย่ำยีอำนาจอธิปไตยของประชาชนอยู่ต่อไป เราจึงต้องดำเนิน การทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อทวงคือสิทธิเสรีภาพ และระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นรากฐาน ของสังคมไทยต่อไป เพื่อให้เจตนารมณ์ของประชาชนไทย ที่จะล้มล้างอำนาจอันชั่วร้ายให้หมดสิ้น แล้วสถาปนาระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ให้เป็นจริงให้จงได้ เราจึงขอปฏิเสธอำนาจเผด็จการของคณะคสช. และผลพวงทั้งปวงที่จะตามมา และขอประกาศจัดตั้ง “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษย ชนและประชาธิปไตย” หรือ “The Organisation of FreeThais for Human Rights and Democracy (FT-HD)” ขึ้นในเวลาย่ำรุ่ง ของวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้องค์กรนี้รองรับแนวความคดิและปฏิบัติการทุกชนิดของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ประชาธิปไตย จากทั่วทุกมุมโลกร่วมกัน โดยที่แนวความคิดและการปฏิบัติการนั้นๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายสากล และไม่ใช้ความ รุนแรงใดๆ “เสรีไทย” เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งในสำนึกทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนความใฝ่เสรีภาพ และรักศักดิ์ศรีของสามัญชนไทยได้เป็น อย่างดี จึงถือเป็นชื่อมงคล เหมาะแก่การทำหน้าที่ประสานการต่อสู้เพื่อทวงคือสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของประชาชนไทยจาก ทุกมุมโลก ดังที่บรรพบุรุษของไทยได้เคยกระทำการมาแล้ว ข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จึงได้มีมติร่วมกันในการจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและ ประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการก่อตั้ง ดังต่อไปนี้ ๑. ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอำมาตย์ เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ๒. ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของสังคมไทย ๓. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และสันติภาพ ๔. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม ๕. ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย ๖. พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากล นับแต่บัดนี้ไป ให้ถือว่า “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ของ ประชาชนทุกฝ่ายที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และโค่นล้มระบอบเผด็จการไทย ประกาศ ณ ย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ลงชื่อ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ PDF :https://thaipoliticalprisoners.files.wordpress.com/2014/06/freethais.pdf

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...