Wednesday, April 29, 2015

เข้าร่วมอุดมการณ์เสรีไทยฯ

คำชี้แจง:
เรียนเชิญพี่น้องไทยทุกท่าน ที่เห็นด้วยกับการแสดงพลังของปวงชนชาวไทย ตามกรอบอุดมการณ์ขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากระบอบเผด็จการที่ครอบงำประเทศไทยมายาวนาน ไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย ตามกรอบสากลในโลกอารยะยุคปัจจุบัน  โดยใช้สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

การให้รายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อแสดงว่าท่านชื่นชอบหรือเห็นด้วยกับอุดมการณ์ขององค์การเสรีไทยฯ  และเรามีพันธะผูกพันร่วมกันในการจะร่วมแก้ปัญหาของชาติ เพื่อสร้างบ้านเมืองใหม่ที่ดีที่สุด ก่อนส่งต่อให้ลูก หลาน เหลน ของพวกเราต่อไป  อนึ่ง การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ได้มีผลผูกพันว่าท่านจะต้องร่วมรับผิดชอบกับการตัดสินใจและดำเนินการขององค์การเสรีไทย แต่อย่างใด  หากท่านแสดงความเห็นใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านจะรับผิดชอบแต่เฉพาะส่วนที่ท่านนำเสนอเท่านั้น  และข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ข้างล่างนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด  เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การฯและผู้ปฏิบัติงานขององค์การในระดับสูงเท่านั้น ที่จะมีสิทธิรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ และจะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...