Wednesday, April 29, 2015

เข้าร่วมอุดมการณ์เสรีไทยฯ

คำชี้แจง:
เรียนเชิญพี่น้องไทยทุกท่าน ที่เห็นด้วยกับการแสดงพลังของปวงชนชาวไทย ตามกรอบอุดมการณ์ขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากระบอบเผด็จการที่ครอบงำประเทศไทยมายาวนาน ไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย ตามกรอบสากลในโลกอารยะยุคปัจจุบัน  โดยใช้สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

การให้รายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อแสดงว่าท่านชื่นชอบหรือเห็นด้วยกับอุดมการณ์ขององค์การเสรีไทยฯ  และเรามีพันธะผูกพันร่วมกันในการจะร่วมแก้ปัญหาของชาติ เพื่อสร้างบ้านเมืองใหม่ที่ดีที่สุด ก่อนส่งต่อให้ลูก หลาน เหลน ของพวกเราต่อไป  อนึ่ง การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ได้มีผลผูกพันว่าท่านจะต้องร่วมรับผิดชอบกับการตัดสินใจและดำเนินการขององค์การเสรีไทย แต่อย่างใด  หากท่านแสดงความเห็นใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านจะรับผิดชอบแต่เฉพาะส่วนที่ท่านนำเสนอเท่านั้น  และข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ข้างล่างนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด  เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การฯและผู้ปฏิบัติงานขององค์การในระดับสูงเท่านั้น ที่จะมีสิทธิรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ และจะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

การก่อตั้งองค์การฯ​

วันนี้ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗) นายจารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกแถลงการณ์ประกาศจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (The Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอํามาตย์ ๒) ให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ๓) ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของรัฐไทย ๔)ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และสันติภาพ ๕) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม ๖) ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย และ ๗) พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากล

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
สัญลักษณ์องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
สัญลักษณ์องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (The Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD)

แถลงการณ์องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน
ขณะนี้เมืองไทยของเราได้คืนสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้วอีกครั้งหนึ่ง ระบอบทหารที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้กําลังอย่างผิดกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเข้ายึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอุกอาจ โดยปฏิบัติไม่ต่างจากโจรที่เข้าปล้นทรัพย์ ต่างแต่ว่าทรัพย์นี้คืออํานาจอธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ การกระทําครั้งนี้จึงถือว่าละเมิดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม หลักประชาธิปไตย และยังทําลายย่ำยีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นับเป็นอาชญากรรมอันใหญ่หลวง
การโฆษณาชวนเชื่อใดๆว่า พวกเขาต้องกระทําการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสัญญาใดๆว่าจะคืนความเป็นปกติสุขให้กับสังคมไทย ถือเป็นการโกหกหลอกลวงขนานใหญ่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นปิศาจอสุรกายเป็นเทวดาอารักษ์ จนท้ายที่สุดก็หวังให้เห็นว่า ระบอบเผด็จการดีกว่าระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นําเผด็จการของโลกและของไทยพยายามปลูกฝัง แต่ประสบความล้มเหลวเรื่อยมา
ประชาชนไทยผู้ตาสว่าง ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และยอมรับในวิวัฒนาการทางสังคม จึงขอประกาศปฏิเสธอํานาจของคณะรัฐประหาร ตลอดจนผลพวงใดๆ ของการรัฐประหารในครั้งนี้โดยสิ้นเชิง ระบอบเผด็จการทหารที่ร่วมมือกับเผด็จการซ่อนรูปอื่นๆ ในเมืองไทยขณะนี้ ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนําพาประเทศไปสู่สันติสุขและความปรองดองได้เลย เพราะพวกเขานั่นเองที่ได้สมคบคิดและร่วมกันก่อจลาจลจนปั่นป่วนไปทั้งประเทศ และลักลอบสนับสนุนขบวนการโค่นล้มทําลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้น เพื่อให้เมืองไทยอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลว วงจรประชาธิปไตยหยุดชะงัก และใช้ผลพวงที่พวกเขาได้วางแผนกระทํามาตลอด เป็นเงื่อนไขประกาศการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน การกระทําของคณะทหารและเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอาชญากรรม ผู้ก่อการถือว่าเป็นคนบาปทางสังคม เพราะได้สร้างความแปดเปื้อนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย เราขอประณามการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไร้หลักเกณฑ์ ป่าเถื่อนและรุนแรง จนเมืองไทยขณะนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว แม้คณะทหารจะโอนถ่ายอํานาจไปสู่หุ่นเชิดในรูปแบบใดๆ ก็ตามในอนาคต หากกลไกแห่งการทําลายความก้าวหน้าของประเทศชาติและวงจรอุบาทว์นี้ยังกดทับย่ำยีถึงขั้นอํานาจอธิปไตย ประเทศไทยจะไม่มีวันหลุดพ้นจากวงจรบาปเช่นนี้ได้เลย เราจึงต้องดําเนินการทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อปกป้องเสรีภาพ ทวงคืนสิทธิมนุษยชน และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นรากฐานของสังคมไทยต่อไป
เพื่อให้เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของประชาชนไทย ในอันที่จะล้มล้างสิ่งเลวร้ายข้างต้นให้เด็ดขาด เพื่อสถาปนาระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้เป็นจริงได้ เราจึงขอปฏิเสธอํานาจเผด็จการของคณะทหารและผลพวงทั้งปวงที่จะตามมา และขอประกาศจัดตั้ง “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” หรือ “The Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD)” ขึ้นในเวลาย่ำรุ่งของวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้องค์กรนี้รองรับแนวความคิดและปฏิบัติการทุกชนิดของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกัน โดยที่แนวความคิดและการปฏิบัติการนั้นๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายสากล และไม่ใช้ความรุนแรงใดๆ
คําว่า เสรีไทย นั้น มีความหมายลึกซึ้งในสํานึกทางประวัติศาสตร์ สะท้อนภาพความจริงของสามัญชนไทยทั้งหลายที่ใฝ่เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นชื่ออันเป็นมงคลยิ่งที่ปวงชาวไทยจากทุกมุมโลกได้ร่วมกันสานต่ออุดมการณ์ให้ประเทศชาติพ้นมหันตภัยนี้ไปให้ได้ หากเรายังมัวนิ่งเฉย ก็จะต้องประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายนี้ร่วมกัน
องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการก่อตั้ง ดังต่อไปนี้
๑. ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอํามาตย์ เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
๒. ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของรัฐไทย
๓.ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และสันติภาพ
๔. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม
๕. ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย
๖. พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากล
นับแต่บัดนี้ไป ให้ถือว่าองคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการต่อสู้ครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต่อเมื่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีอุดมการณ์ร่วมกันต้องลุกขึ้นสู้โดยพร้อมเพรียง
ประกาศ ณ ย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ลงชื่อ
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการ

Wednesday, April 1, 2015

สันดานชนชั้นเจ้า... จุลเจิม ยุคล A monarchist's dictatorial and terroristic view in Thailand

สันดานชนชั้นเจ้า... จุลเจิม ยุคล A monarchist's dictatorial and terroristic view in Thailand

Here is the direct translation of the above web-based opinions by Chulcherm Yugala, a monarchist: 

"I think Prime Minister Prayuth should use Article 44 to order execution and imprisonment against the 20-30 scums (including some shitty monks) so that the country would be peaceful. All depends on whether the PM is brave enough to do it."
ชัดเจนว่า หม่อมฯ ตนนี้ สมควรต้องถูกปรับทัศนคติ เมื่อประชาชนยึดอำนาจอธิปไตยคืนมา และสร้างประชาธิปไตยได้สำเร็จแล้ว สันดานชนชั้นเจ้า... จุลเจิม ยุคล A monarchist's dictatorial and terroristic view in Thailand

ข่าวอื้ออึงในราชสำนัก และเชื้อดีเอ็นเอพระเทพฯ


มีพี่น้องส่งเรื่องราวเกี่ยวกับในวังมาให้ ถือว่าเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลครับ

จากการคำนวนเรื่องอายุของทอมเชื่อได้ว่า เรื่องที่ส่งต่อมาให้กันมา อาจจะเป็นเรื่องยกเมฆขึ้นมาดิสเครดิตกัน มันก็ดี ใส่เข้าไปได้ ปี 2498 ปีเกิดของทอม ปากแดงเบื่อผัวแล้วยังก็ไม่แน่ใจ แต่มีลูกไปสองคนแล้วอายุก็ยังไม่มาก ถ้ามีเรื่องแอบเป็นชู้กับเปรม เปรมน่าจะเปลี่ยนร่างเป็นปุ๋ยไม่ใช่ป๋าแบบในปัจจุบัน สรุปคือ ขาเตียงหักมาจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่ติดคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ พากันไปแล่นเรือใบข้ามคืน จนเมียจับได้ เลยให้แต่งงานกับพวกสนิทวงศ์ญาติข้างแม่ไป แต่ชีวิตสมรสมาขั้นวิกฤติช่วง 2508 ที่มี อาภัสราเข้ามาเป็นยาดำ สุดท้ายก็ถูกจับให้แต่งกับลูกพี่ลูกน้องญาติฝ่ายพ่อไป  ช่วงพ.. 2498ในเวลานั้นเปรมยังเป็นทหารตัวเล็กๆใต้ร่มเงาของ .พิบูลสงคราม ที่ใหญ่คับเมือง โดยมี USA ครอบงำฝ่ายเจ้าอยู่ เปรมไม่น่าจะเข้าถึงกลุ่มอำนาจหลักได้ เปรมมาเข้าตาตอนขึ้นแม่ทัพภาค 2   ครั้งไปรับรองที่บ้านสกลนครบ่อยมาก   ต่อมาเปรมปีนเกลียวกับอาทิตย์ กำลังเอก เพราะอาทิตย์เมียป่วยตาย จึงได้เด่นถูกตาต้องใจราชินีเจ้าชู้ แอบไปกุ๊กกิ๊กไปไหนต่อไหนกันบ่อย ผัวเข้าหาเปรมเพราะดูนิ่งแต่ร้ายลึก สุดท้ายสะกัดอาทิตย์ได้ แต่เมียไม่หยุดเรื่องผู้ชายไปก่อปัญหาใหญ่กับพันโทณรงค์เดช  จนมีเรื่องเล่าอื้ออึงไปทั้งราชสำนัก เปรมสบโอกาสรับงานกำจัดเส้นทางณรงค์เดช โดยให้ไปเรียนห่างๆ ช่วยปกป้องพระเกียรติ โดยทำไม่รู้ไม่ชี้ จนกระทั่งณรงค์เดชตายที่อเมริกา จบณรงค์เดชก็ไปหลงอานนท์  จนถูกเก็บตายยกลำแบบ .ตกให้เป็นอุบัติเหตุ ไม่จบแค่นั้นคนใกล้ชิดคนโปรดรายสุดท้ายของปากแดง คืออุดมเดช ทำให้ไม่ถูกกับประยุทธ์ เรื่องเร้นลับของสิริกิติ์ก่อนที่ราชินีคนงามจะเลือนหายไปจากราชสำนักไทย

ข่าวอื้ออึงในราชสำนัก และเชื้อดีเอ็นเอพระเทพฯ

ประเทศไทย อย่างไรเสีย ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?

ประเทศไทย อย่างไรเสีย ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?
คำถามที่ควรจะพูดได้ ตอบได้ ถกได้
แต่วันนี้ หากทำ ก็จะโดนมาตรา  44 ที่ภูมิพลเปิดโอกาสให้ประยุทธ์ ก่อกรรมเป็นทรราช โดยเขาไม่ต้องรับโทษ เหมือนเดิม และประยุทธ์ ก็เป็นเหยื่อหน้าโง่คนต่อไป ของระบบกษัตริย์ไทย 

ประเทศไทย อย่างไรเสีย
ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?


ประยุทธ์ หนึ่งในผู้ต้องหาฆาตกรสังหารหมู่ ตั้งนายทหารไปคุมคดีที่ทหารฆ่าประชาชน!!! ยอมกันต่อไปนะพี่น้องไทย

ได้อ่านข่าวที่มติชนนำเสนอ เรื่องประยุทธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการล้อมปราบประชาชน จนมีผู้เสียชีวิตนับร้อย บาดเจ็บรุนแรงถึงสองพันคน กำลังตั้งทหารเข้าไปคุมการสอบสวนคดีความต่างๆ เรียกว่ากะจะส่งคนเข้าไปรื้อสำนวนต่าง ๆ ... แล้วแบบนี้ญาติคนตายยอมได้หรือ?

คนไทยเนี่ย ให้คนบกพร่องทางวุฒิภาวะ อารมณ์ ปัญญาและสายตามาขี่หัวได้ง่าย ๆ เชียวหรือ???

ผมชักจะมองเห็นจุดจบของประยุทธ์ชัดเจนขึ้นทุกวันแล้วครับ′ประยุทธ์′ตั้งชุดสอบสวนคดี99ศพใหม่

ข่าวจากมติชนออนไลน์ โปรดสนับสนุนสำนักข่าวที่เป็นประชาธิปไตย ในทุกท่างที่ท่านทำได้.


เมื่อวันที่ 1 เมษายน รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 68/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะสอบสวนตำรวจ นำโดย พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ไปร่วมสอบสวนกับนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ และพนักงานอัยการ ประชุมร่วมกันเพื่อวางกรอบแนวทางการสอบสวนในคดี 99 ศพที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น ขณะนี้เหลือสำนวนทั้งหมด 87 ศพ เนื่องจากดีเอสไอได้ส่งสำนวนพิจารณาเสร็จสิ้น 2 ศพ ประกอบด้วยนายพัน คำกอง อายุ 43 ปี และ ด.ช.คุณากร ศรีสุวรรณ หรือน้องอีซา อายุ 14 ปี ให้อัยการสั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 กรณีนายอภิสิทธิ์ร่วมกับพระสุเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กระทำความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ด้วยการออกคำสั่ง ศอฉ.ให้เจ้าหน้าที่เข้าขอคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณ ถนนราชดำเนิน และแยกราชประสงค์จากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่ชุมนุมตั้งแต่เดือนเมษายนถึง 19 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา 


รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้ประชุมวางแนวทางการสอบสวนและทบทวนเพื่อแต่งตั้งพนักงานสอบสวนชุดใหม่ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทั้งตำรวจนครบาลและดีเอสไอในชุดพนักงานสอบสวนชุดเก่านั้นได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น โดยทางดีเอสไอได้แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว และ พ.ต.ท.ไพศิษฐ์ วงศ์เมือง รองอธิบดีดีเอสไอเข้ามากำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนในสำนวนคดีที่เหลือ โดยมีนางสุวณาเป็นหัวพนักงานสอบสวน และ พล.ต.ท.ศรีวราห์ และรองอธิบดีทั้ง 3 คนเป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวน 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี 2553 ศาลมีคำสั่งไต่สวนเกี่ยวกับการตายแล้ว 28 ศพ ดีเอสไอได้สรุปสำนวนส่งให้อัยการแล้ว 10 ศพ และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนของดีเอสไอ 18 ศพ ในจำนวน 10 ศพ ประกอบด้วย 6 ศพวัดปทุมวนาราม นายพัน คำกอง ด.ช.คุณากร ศรีสุวรรณ นายชาติชาย ชาเหลา และนายฟาบิโอ โปเลงกี ช่างภาพชาวอิตาลี ยังเหลือสำนวนที่ดีเอสไอส่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ไปชันสูตรพลิกศพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามขั้นตอนกฎหมาย 56 ศพ ขณะนี้ทาง บช.น.ยังไม่ได้ส่งสำนวนกลับมาให้ทางดีเอสไอ อย่างไรก็ตามยังมีสำนวนคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนการตายของศาล 5 ศพ 1 ใน 5 ศพ คือนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ ช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่น ทั้ง 5 ศพนี้ศาลนัดฟังคำสั่งศาลในวันที่ 5 เมษายนนี้
ประยุทธ์ หนึ่งในผู้ต้องหาฆาตกรสังหารหมู่ ตั้งนายทหารไปคุมคดีที่ทหารฆ่าประชาชน!!! ยอมกันต่อไปนะพี่น้องไทย

"แล้วใครให้อำนาจที่พวกเอ็งอ้าง ไอ้ประยุทธ์ จันทร์โอชา และไอ้เปรตตาเดียว?????????"


มีมิตรท่านหนึ่งฝากรูปนี้มาให้ พร้อมกับคำบรรยายภาพ ขอให้เผยแพร่แทนด้วย เพราะท่านอยู่เมืองไทย...

ขอสนองท่านด้วยน้ำใจ และเห็นด้วยครับ
เครดิตภาพ จากประชาไท ครับ


"แล้วใครให้อำนาจที่พวกเอ็งอ้าง ไอ้ประยุทธ์ จันทร์โอชา และไอ้เปรตตาเดียว?????????""แล้วใครให้อำนาจที่พวกเอ็งอ้าง ไอ้ประยุทธ์ จันทร์โอชา และไอ้เปรตตาเดียว?????????"

เนื้อหาสาระของ มาตรา 44 คือการให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่ทหาร เป็นรัฐทหารใต้ระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ เต็มรูปแบบแล้ว

เนื้อหาสาระของ มาตรา 44 คือการให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่ทหาร เป็นรัฐทหารใต้ระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ เต็มรูปแบบแล้ว
เครดิต:
Piyachat Chiratthitikul

....
สรุปสาระ ม.44 จากพลเอกตู่ทหารตั้งแต่ยศร้อยตรีขึ้นไปทุกเหล่าทัพให้เป็น
"เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย"โดยมีนายสิบลงมาเป็นผู้ช่วย เรียกว่า "ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในมาตรานี้เห็นใครหรือคิดว่าใครทำความผิดดังต่อไปนี้ ให้จับมันมาลงโทษ
.
.
-ความผิดตั้งแต่มาตรา 107-112 ตามประมาลกฎหมายอาญา
(อาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ
รวมทั้งผู้สนับสนุนการกระทำดังกล่าว)
- ความผิดตามมาตรา 113-118 (เกี่ยวกับกบฎ ล้มล้างการปกครอง)
- ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธสงคราม
- ความผิดฐานขัดขืนไม่ยอมฟังพลเอกตู่
ซึ่งก็มีอานาจดำเนินการได้ดังนี้
.
.
- เรียกมาสอบปากคำ หรือให้ส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการกระทำผิด
- เจอซึ่งๆหน้าให้จับได้ทันทีแล้วส่งให้พนักงานสอบสวน(ตำรวจ)
-จะช่วยสอบก็ได้ และให้ถือว่าเป็นพนักงานสอบสวนด้วยเช่นกัน
- บุกเข้าตรวจค้นได้ทันที ทุกที่ ถ้าคิดว่ามีผู้กระทำผิดอยู่แถวนั้น
- ยึดทรัพย์ ยึดของกลางได้ทันที
- อำนาจอื่นๆอีกมากมาย ตามที่ท่านสั่ง
.
.
ถ้าเห็นว่าข่าวไหนไม่สร้างสรรค์ ไม่ชอบ กระทบต่อความมั่นคงของใครน๊าาา ไม่อยากให้เสนอข่าว ก็สั่งแบนได้ ห้ามพิมพ์ ห้ามๆๆๆ ได้หมด
.
.
.
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ไม่เกิน 7 วัน แต่ห้ามขังบนโรงพัก เรือนจำ
เอาไปไหนก็ไป และห้ามดำเนินการกับผู้นั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหา
หากจะดำเนินการในลักษณะเป็นผู้ต้องหา ให้ทหารสัญญาบัตร หรือตำรวจ ดำเนินการไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.
.
.
ใครฝ่าฝืนขัดขืน กัดขา กัดหู เห่าขู่ ไม่ยอมทำตาม
จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีก็ได้ (ห้ามออกนอกประเทศ
/อายัดบัญชี)
หากฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัว จำและปรับเท่าข้างบน
.
.
.
ห้ามชุมนุมกันเกิน 5 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 6
เดือน ปรับหมื่นนึง หรือทั้งคู่ ใครไม่อยากติดคุกหรือโดนปรับ ให้สมัครใจเข้าค่ายอบรม 7 วัน แล้วจะได้รับการปล่อยตัวโดยมีหรือไมม่ีเงื่อนไขก็ได้
และให้ถือว่าพ้นผิด
หากไม่ทำตามเงื่อนไขการปล่อยตัว ปรับหมื่นนึง จำคุกหกเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
.
.
.
เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการตามหน้าที่และไม่เกินกว่าเหตุ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ประชาชนจะฟ้องก็ได้นะ
จบ.


ดาอยากอ่า ตอน ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ

https://www.facebook.com/video.php?v=853706308027792ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "

ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "ไอ้ฉิบหายยยย.. ไอ้เหี้ยควายเหล่.. มึงแน่มากกกกกก...ที่ลากม้าแกลบ ม.44 ออกมาขี่ ย้อนรอย ไดโนเสาร์สฤษดิ์ ณ มาตรา 17 ถอยหลังประเทศลงเหวกลับไปปี พ.ศ.2500 ได้สำเร็จ ทำคนไทยทั้งประเทศกลายเป็น ไทยอพยพรำพัน ไปด้ายยยยยย!!!ตอนนี้ กรู เลยขอเปลี่ยนเป็นดาอยากชมมึงแทน ละกันนะ ว่า..ไม่เหี้ยบริสุทธิ์อย่างมึง ทำไม่ด้ายยยย นะเนี่ยยยยย ไม่ว่ามึงจะเป็นหน้าม่านที่มีใครบ้างอยู่หลังม่าน กรู.. ก็ขอสรรเสริญที่มึงนี่แหละ...ว่าพาชาติวิบัติ วางระเบิดเวลาประเทศให้มันระเบิดที่ละลูกทีละหลายๆลูกพร้อมๆกัน ไม่ว่าวิบัติฉิบหายเศรษฐกิจชาติ ลามไปถึงธุรกิจการบินระหว่างประเทศ วิบัติในสายตานานาประเทศทั่วโลก เพียงเพราะต้องการรวบอำนาจเอาไว้ที่ตัวมึง...จนเครียด ขี้ขึ้นสมองต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเช็กประสาทแดกทั้งเรื่องสะดุดตีนทะเหี้ยด้วยกันเองแล้วยังเรื่องไม่ได้เป็นทะเหี้ยพ่อลูกอ่อน... เมียน้อยแท้งงงงงง!!!!! เคลียร์ กับคุณนายเบอร์ 1 กันเอาเองนะเวัยยยเฮ้ยยยย!!! 555

ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "

ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "ไอ้ฉิบหายยยย.. ไอ้เหี้ยควายเหล่.. มึงแน่มากกกกกก...ที่ลากม้าแกลบ ม.44 ออกมาขี่ ย้อนรอย ไดโนเสาร์สฤษดิ์ ณ มาตรา 17 ถอยหลังประเทศลงเหวกลับไปปี พ.ศ.2500 ได้สำเร็จ ทำคนไทยทั้งประเทศกลายเป็น ไทยอพยพรำพัน ไปด้ายยยยยย!!!ตอนนี้ กรู เลยขอเปลี่ยนเป็นดาอยากชมมึงแทน ละกันนะ ว่า..ไม่เหี้ยบริสุทธิ์อย่างมึง ทำไม่ด้ายยยย นะเนี่ยยยยย ไม่ว่ามึงจะเป็นหน้าม่านที่มีใครบ้างอยู่หลังม่าน กรู.. ก็ขอสรรเสริญที่มึงนี่แหละ...ว่าพาชาติวิบัติ วางระเบิดเวลาประเทศให้มันระเบิดที่ละลูกทีละหลายๆลูกพร้อมๆกัน ไม่ว่าวิบัติฉิบหายเศรษฐกิจชาติ ลามไปถึงธุรกิจการบินระหว่างประเทศ วิบัติในสายตานานาประเทศทั่วโลก เพียงเพราะต้องการรวบอำนาจเอาไว้ที่ตัวมึง...จนเครียด ขี้ขึ้นสมองต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเช็กประสาทแดกทั้งเรื่องสะดุดตีนทะเหี้ยด้วยกันเองแล้วยังเรื่องไม่ได้เป็นทะเหี้ยพ่อลูกอ่อน... เมียน้อยแท้งงงงงง!!!!! เคลียร์ กับคุณนายเบอร์ 1 กันเอาเองนะเวัยยยเฮ้ยยยย!!! 555

Posted by ดารุณี กฤตบุญญาลัย - Darunee Kritboonyalai on Wednesday, April 1, 2015


ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "
ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "ไอ้ฉิบหายยยย.. ไอ้เหี้ยควายเหล่.. มึงแน่มากกกกกก...ที่ลากม้าแกลบ ม.44 ออกมาขี่ ย้อนรอย ไดโนเสาร์สฤษดิ์ ณ มาตรา 17 ถอยหลังประเทศลงเหวกลับไปปี พ.ศ.2500 ได้สำเร็จ ทำคนไทยทั้งประเทศกลายเป็น ไทยอพยพรำพัน ไปด้ายยยยยย!!!ตอนนี้ กรู เลยขอเปลี่ยนเป็นดาอยากชมมึงแทน ละกันนะ ว่า..ไม่เหี้ยบริสุทธิ์อย่างมึง ทำไม่ด้ายยยย นะเนี่ยยยยย ไม่ว่ามึงจะเป็นหน้าม่านที่มีใครบ้างอยู่หลังม่าน กรู.. ก็ขอสรรเสริญที่มึงนี่แหละ...ว่าพาชาติวิบัติ วางระเบิดเวลาประเทศให้มันระเบิดที่ละลูกทีละหลายๆลูกพร้อมๆกัน ไม่ว่าวิบัติฉิบหายเศรษฐกิจชาติ ลามไปถึงธุรกิจการบินระหว่างประเทศ วิบัติในสายตานานาประเทศทั่วโลก เพียงเพราะต้องการรวบอำนาจเอาไว้ที่ตัวมึง...จนเครียด ขี้ขึ้นสมองต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเช็กประสาทแดกทั้งเรื่องสะดุดตีนทะเหี้ยด้วยกันเองแล้วยังเรื่องไม่ได้เป็นทะเหี้ยพ่อลูกอ่อน... เมียน้อยแท้งงงงงง!!!!! เคลียร์ กับคุณนายเบอร์ 1 กันเอาเองนะเวัยยยเฮ้ยยยย!!! 555
Posted by ดารุณี กฤตบุญญาลัย - Darunee Kritboonyalai on Wednesday, April 1, 2015
ดาอยากด่า ตอน..." ขอประชาธิปไตย ได้เป็น ไทยอพยพ??? "

สรุปข่าวประจำวัน Various news Update..April 01, 2015

สรุปข่าวประจำวัน Various news Update..April 01, 2015


ข่าวสารจาก นสพ มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ประชาไท
อุกอาจ! ฝ่ายซ้ายตุรกีปืนจี้หัว-ลั่นไกปลิดชีพอัยการ มือยิงไม่รอดทางการสวนคืนตายตาม
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427854416
"นายกฯ" ควงผู้ว่าฯกทม. ล่องเรือตรวจเยี่ยมคลองผดุงฯ เตรียมเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ รปภ.เข้ม
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427804806
ชมคลิป "บิ๊กตู่" สปีคอิงลิช ตอกกลับสื่อนอก "ไอ-โนว์-เอฟวรี่ติง !" พร้อมท่าประกอบ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427801905
"นายกฯ" ควงผู้ว่าฯกทม. ล่องเรือตรวจเยี่ยมคลองผดุงฯ เตรียมเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ รปภ.เข้ม
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427804806
ชมคลิป "บิ๊กตู่" สปีคอิงลิช ตอกกลับสื่อนอก "ไอ-โนว์-เอฟวรี่ติง !" พร้อมท่าประกอบ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427801905
ล้างหนี้สินเกษตรกร มูลหนี้ 1.16 แสนลบ. เริ่ม 1เม.ย.-ย้ำ ไม่ใช่ประชานิยม
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427799672
"บิ๊กตู่"ไม่ปลื้มคำว่า"ประชาพิจารณ์"หวั่นเพิ่มขัดแย้ง
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427853828
เผยภาพสะเทือนอารมณ์ แชร์กระหน่ำโลก ทำไมเด็กน้อยซีเรีย ต้องยกมือ "ยอมแพ้"กล้องนักข่าว (ชมภาพ)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427864286
ยกสุดท้าย? "สมจิตต์"บอก"ชูวิทย์"จบเหอะ! ไม่อยากให้เกาะชายกระโปรงชิงพื้นที่ข่าว!
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427860737
มิตรภาพเบ่งบาน "ปวิน" เจอ "ว.วชิรเมธี" ที่ญี่ปุ่น ก่อนถ่ายรูปคู่-สนทนากันอย่างอารยะ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427845760
กุหลาบขาวภูหินร่องกล้าบานสะพรั่ง รับหน้าร้อน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427861223
เมืองหลวงอาร์เจนตินาอัมพาต! สหภาพขนส่งประท้วงหยุดงาน 1 วัน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427854338
วาทะคนในข่าว : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427849202
คสรท.เสนอรบ.ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ360บาททั่วประเทศ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427787259
ไอซีเจ’จี้เลิกอัยการศึก-ม.44 นำไทยกลับสู่อำนาจพลเรือน
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
กต.เตรียมพร้อมแผนอพยพคนไทยในเยเมน หลังสงครามส่อเค้ารุนแรง
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
“วรชัย” แนะนายกฯประกาศวันเลือกตั้ง ทำรธน.เป็นปชต.-กู้เชื่อมั่นต่างชาติได้แน่
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
"บุญเก่า"สิ้นมนต์ขลัง
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
ข้อมูล ความจริง มาตรฐาน “สายการบิน” ปี 2548 กับปี 2558
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
จะหนีกฎอัยการศึก แต่ไปเจอกับมาตรา 44 ที่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นรัฏฐาธิปัตย์"
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
ทัพภาค2 ยัน“โบนันซ่า”ฮุบป่าสงวนฯชัดเจน สั่งรื้อสนามแข่งรถทั้งหมด
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427877822
"ยิ่งลักษณ์" เดินงานหนังสือแห่งชาติ ประชาชนขอลายเซ็น-ถ่ายภาพ ลั่น เสียดายอดทำงาน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427872493
งานหนังสือคึกคัก - ปู แจกลายเซ็นหนังสือ "คิดอย่างยิ่งลักษณ์" ที่บูธมติชน
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…


รายงานพิเศษ : จับตามาตรา44-ปรับใชัศาลทหาร
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
มาตรา 44 : บทบรรณาธิการ
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
ตร.-ดีเอสไอตั้งทีมสอบสวนคดี 99 ศพ
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
“บิ๊กต๊อก” เผยบุกตรวจโบนันซ่าเขาใหญ่ รุกป่าหากพบทำผิดดำเนินการตามกฎหมาย
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
‘ป๋าเหนาะ’ ทำบุญครบ 82 ปี เตือนรัฐบาลทหารเป็นกลาง-ปชช.อย่าอย่าหลงกลติดเบ็ด
.http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
“บิ๊กตู่” เผยขรก.ต้องไม่อยู่ใต้นักการเมือง โต้รัฐลอกนโยบายดีกว่ามีแล้วไม่ทำ-ไม่เอาตระกูลทำชาติพัง
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
“ไพบูลย์” มั่นใจม.44 ดีกว่ากฎอัยการศึก ขอปชช.เชื่อมั่น-ชี้ขรก.ส่อทุจริตให้ผู้ว่าฯสั่งย้าย
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
ตะลึง! เจอสุสานโบราณใต้ม.เคมบริดจ์ ซากศพฝังอยู่เป็นพัน
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
“วิษณุ” ยันใช้ม.44 แก้ปัญหา แจงกฎหมายมั่นคง-กฎหมายฉุกเฉินฯ-ไม่ครอบคลุมเยียวยา
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php…
ธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ เศรษฐกิจก้าวหน้า-ล้านนายั่งยืน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427887472
"ประยุทธ์" แก้เกมลดแรงกดดัน สู่ ม.44 แผนหนีเสือ ปะจระเข้ ?
สถานทูตไทยในญี่ปุ่น โพสต์แนะมารยาทชาวไทยในการชมซากุระ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427794751
"สมหมาย" เผยนายกฯ สั่งห้ามก.คลังพูด-ให้ข้อมูลเรื่องภาษี จนกว่าจะผ่านครม.
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427895810
"ประจิน" โล่งอก ญี่ปุ่นยอมเปิดน่านฟ้า 2 เดือน-ดีเดย์ 2 เม.ย.เซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน
.http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427887329
กฎหมายการยางจ่อคลอดพ.ค.นี้ รวม3องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ-ปฏิรูปกองทุนเงินเซส
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427870764
เงินเฟ้อ มี.ค.58 ลบ 0.57% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427869723
แพทย์บรรจุใหม่ลาออกปีละ 600 คน เสนอ สนช.แก้ปม
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427879753
เมเจอร์ทุ่ม 500 ล้าน ปั้น "ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต" ขึ้นชั้นโรงหนังไฮโซสุดล้ำ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427877192
ใครว่าตัวประกอบ! ชมคลิป "จา-พอล วอล์คเกอร์" ที่ฝรั่งยกนิ้วฉากบู๊ยอดเยี่ยม
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427811453
"ดูไบ"อยู่ยาก อสังหาฯแพงหูฉี่ มีที่อยู่ให้เฉพาะเศรษฐี!
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427798480
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกแล้ว ประกาศใช้ม.44แทน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427899091
เบื้องลึกเบื้องหลังการประกาศ คสช. ม.44
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427899469
.............................................................................

'Various news Update..April 01,2015 ข่าวสารจาก นสพ มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ประชาไท อุกอาจ! ฝ่ายซ้ายตุรกีปืนจี้หัว-ลั่นไกปลิดชีพอัยการ มือยิงไม่รอดทางการสวนคืนตายตาม http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427854416 "นายกฯ" ควงผู้ว่าฯกทม. ล่องเรือตรวจเยี่ยมคลองผดุงฯ เตรียมเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ รปภ.เข้ม http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427804806 ชมคลิป "บิ๊กตู่" สปีคอิงลิช ตอกกลับสื่อนอก "ไอ-โนว์-เอฟวรี่ติง !" พร้อมท่าประกอบ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427801905 "นายกฯ" ควงผู้ว่าฯกทม. ล่องเรือตรวจเยี่ยมคลองผดุงฯ เตรียมเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ รปภ.เข้ม http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427804806 ชมคลิป "บิ๊กตู่" สปีคอิงลิช ตอกกลับสื่อนอก "ไอ-โนว์-เอฟวรี่ติง !" พร้อมท่าประกอบ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427801905 ล้างหนี้สินเกษตรกร มูลหนี้ 1.16 แสนลบ. เริ่ม 1เม.ย.-ย้ำ ไม่ใช่ประชานิยม http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427799672 "บิ๊กตู่"ไม่ปลื้มคำว่า"ประชาพิจารณ์"หวั่นเพิ่มขัดแย้ง http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427853828 เผยภาพสะเทือนอารมณ์ แชร์กระหน่ำโลก ทำไมเด็กน้อยซีเรีย ต้องยกมือ "ยอมแพ้"กล้องนักข่าว (ชมภาพ) http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427864286 ยกสุดท้าย? "สมจิตต์"บอก"ชูวิทย์"จบเหอะ! ไม่อยากให้เกาะชายกระโปรงชิงพื้นที่ข่าว! http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427860737 มิตรภาพเบ่งบาน "ปวิน" เจอ "ว.วชิรเมธี" ที่ญี่ปุ่น ก่อนถ่ายรูปคู่-สนทนากันอย่างอารยะ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427845760 กุหลาบขาวภูหินร่องกล้าบานสะพรั่ง รับหน้าร้อน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427861223 เมืองหลวงอาร์เจนตินาอัมพาต! สหภาพขนส่งประท้วงหยุดงาน 1 วัน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427854338 วาทะคนในข่าว : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427849202 คสรท.เสนอรบ.ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ360บาททั่วประเทศ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427787259 ไอซีเจ’จี้เลิกอัยการศึก-ม.44 นำไทยกลับสู่อำนาจพลเรือน http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56Z3hNVGd5T1E9PQ==&subcatid= กต.เตรียมพร้อมแผนอพยพคนไทยในเยเมน หลังสงครามส่อเค้ารุนแรง http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56Z3dNREEzT1E9PQ==&subcatid= “วรชัย” แนะนายกฯประกาศวันเลือกตั้ง ทำรธน.เป็นปชต.-กู้เชื่อมั่นต่างชาติได้แน่ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzJOVEE0TXc9PQ==&subcatid= "บุญเก่า"สิ้นมนต์ขลัง http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56Y3pPRGd5Tmc9PQ==&sectionid= ข้อมูล ความจริง มาตรฐาน “สายการบิน” ปี 2548 กับปี 2558 http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56Z3hPREl4TkE9PQ==&sectionid= จะหนีกฎอัยการศึก แต่ไปเจอกับมาตรา 44 ที่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นรัฏฐาธิปัตย์" http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56Z3lNRFkzTkE9PQ==&sectionid= ทัพภาค2 ยัน“โบนันซ่า”ฮุบป่าสงวนฯชัดเจน สั่งรื้อสนามแข่งรถทั้งหมด http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427877822 "ยิ่งลักษณ์" เดินงานหนังสือแห่งชาติ ประชาชนขอลายเซ็น-ถ่ายภาพ ลั่น เสียดายอดทำงาน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427872493 งานหนังสือคึกคัก - ปู แจกลายเซ็นหนังสือ "คิดอย่างยิ่งลักษณ์" ที่บูธมติชน http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzRNRFF5Tmc9PQ==&subcatid= รายงานพิเศษ : จับตามาตรา44-ปรับใชัศาลทหาร http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56YzRPRFl4TlE9PQ==&subcatid= มาตรา 44 : บทบรรณาธิการ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56YzRPREl3TVE9PQ==&subcatid= ตร.-ดีเอสไอตั้งทีมสอบสวนคดี 99 ศพ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzRPVEUyTUE9PQ==&subcatid= “บิ๊กต๊อก” เผยบุกตรวจโบนันซ่าเขาใหญ่ รุกป่าหากพบทำผิดดำเนินการตามกฎหมาย http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzRNalkwTXc9PQ==&subcatid= ‘ป๋าเหนาะ’ ทำบุญครบ 82 ปี เตือนรัฐบาลทหารเป็นกลาง-ปชช.อย่าอย่าหลงกลติดเบ็ด .http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzRNVFUyT0E9PQ==&subcatid= “บิ๊กตู่” เผยขรก.ต้องไม่อยู่ใต้นักการเมือง โต้รัฐลอกนโยบายดีกว่ามีแล้วไม่ทำ-ไม่เอาตระกูลทำชาติพัง http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzNNemd4Tmc9PQ==&subcatid= “ไพบูลย์” มั่นใจม.44 ดีกว่ากฎอัยการศึก ขอปชช.เชื่อมั่น-ชี้ขรก.ส่อทุจริตให้ผู้ว่าฯสั่งย้าย http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzNNRGd6Tmc9PQ==&subcatid= ตะลึง! เจอสุสานโบราณใต้ม.เคมบริดจ์ ซากศพฝังอยู่เป็นพัน http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzRNVE16T0E9PQ==&subcatid= “วิษณุ” ยันใช้ม.44 แก้ปัญหา แจงกฎหมายมั่นคง-กฎหมายฉุกเฉินฯ-ไม่ครอบคลุมเยียวยา http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU56ZzVNamd5T0E9PQ==&subcatid= ธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ เศรษฐกิจก้าวหน้า-ล้านนายั่งยืน http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427887472 "ประยุทธ์" แก้เกมลดแรงกดดัน สู่ ม.44 แผนหนีเสือ ปะจระเข้ ? http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427876914 สถานทูตไทยในญี่ปุ่น โพสต์แนะมารยาทชาวไทยในการชมซากุระ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427794751 "สมหมาย" เผยนายกฯ สั่งห้ามก.คลังพูด-ให้ข้อมูลเรื่องภาษี จนกว่าจะผ่านครม. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427895810 "ประจิน" โล่งอก ญี่ปุ่นยอมเปิดน่านฟ้า 2 เดือน-ดีเดย์ 2 เม.ย.เซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน .http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427887329 กฎหมายการยางจ่อคลอดพ.ค.นี้ รวม3องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ-ปฏิรูปกองทุนเงินเซส http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427870764 เงินเฟ้อ มี.ค.58 ลบ 0.57% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427869723 แพทย์บรรจุใหม่ลาออกปีละ 600 คน เสนอ สนช.แก้ปม http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427879753 เมเจอร์ทุ่ม 500 ล้าน ปั้น "ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต" ขึ้นชั้นโรงหนังไฮโซสุดล้ำ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427877192 ใครว่าตัวประกอบ! ชมคลิป "จา-พอล วอล์คเกอร์" ที่ฝรั่งยกนิ้วฉากบู๊ยอดเยี่ยม http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427811453 "ดูไบ"อยู่ยาก อสังหาฯแพงหูฉี่ มีที่อยู่ให้เฉพาะเศรษฐี! http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427798480 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกแล้ว ประกาศใช้ม.44แทน http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427899091 เบื้องลึกเบื้องหลังการประกาศ คสช. ม.44 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427899469 .............................................................................'

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...